Skip to main content

Full text of "Fáord Eptirmæli sálugu Jómfrúr Þorbjargar Fridriksdóttur"

See other formats


t3 5í 

I ' 1 i á fálwguUðmftúi: 

K. .rUNDSBÓKASAFN ?Öeiíífíot)um, 1819- 

iPreníuö af 5aft6ri og ?256ffn;cf/ara 
©. 3. ©cí^rtgfjorí!, 
íít Pínna manni n\h: 

é 

Jjjitt ciuö : aí) O^ui&ti á, 

^ann fifl tit lengior 6í)r. 

(Sá. cc ttíð |»íc aö ^i?39UP 
^uaa fem fijvft tif ^íminö fníji^ 

2. 

SSf|í manné ^írvifl 0^0 
^<eít gjectoattt UföiníJ tíciö; 

Sffama — fijní) — eg f&l 

©aclr morgfaíí'ri tict)t); 
3» 

Si;ifl pnnníg liggut ííf^í 

Ccib gégnum voba 
£r bau^inn enöíng fffö 

Uppbtjijan Itföine ^6; 

©fi)(öi p6 í)ug torn ^rcíía 

2íí) freífufl af nmbw' cn fi'nna í6? 

■ 

■ 

5916 ccfi fcgjnjl fœa 

©á, ^íöan fartnn cc 
%x\ ^iminö ? ^wai: ijnbceíl 

^ngur um cjlífí)cc 

Slílra ©nt>ö Darna Bífcur; 

(Sptic í^fvyifíat ^rctjíáccc. 

©a'íunnar féclegt ^japp 

Jjpíaut, ^cgar ^ðöan fTapp; 
JPíenni x>cí\: taufnin g6b! 

■.^rjfib af ^frtjiílar nicvÞu 

9lát)pvota bauöanö/ l)t)c viö ííó&. 9. %mi\Q\X 03 fejt: 6c trauft 

•^iminö tií \3z\\X)ú f6l; 

. £{ingt jþo ej íffétóm l^fi;íi 
í>ciini & laufu vav ukíc* enn xwiU 7. 

;^ci(fuunac ^atbauu 6cc(l 

^of^i; unö lif 6urtcnnu» 
©(ífann fiofö 6ac ^6 bc(t 

— íÖei'a pui \)itn'cg ^fauít — 

íþo(inmoi) Ufð aö íohmt, 
©wíaun po(aa»ííiö (Iguc yauu. 

■ 

5D^5t ba uöane maf t ej m6 

— 5)ííitti fab (■aunafl iytx — 
® cflfbfíu f gerbum f6 ; 

©ut) famt ipaö au3(t)|ce, 

J&ri;gt)iu n«c ^ac&nfi 
0?át)iu ^auí íífa nft(o:g cr. « ^abi fem til mefl 

«Ðí0rgum §5c ftcfna fínujii 

J^ovfír til 6ata 6c(l, 

Q36t ^ac ^ib ejítf tiiinjl 

Iþegoc (lilb af cr flabib, 
(Srfi ei: fldbJjinö m«&u niinnfl. ©íetjum ofð far ^iti 
5|5dc ccu frelfaíit 

5ínb(lcci)mi eífu fró, 
Um cjlífD fuíífffíic . 

~ .^cfú . fDi'^JJnatt . fjjcic 
Öfe fcm i36vu ó|lfj«cir. ©íit ffulum fi^rgja ifatin, 

©ocgas 03 ^cvíf u * fcf 
@cm ec f fcchi^.vamíy 

©6 gícfct # ucnírt ^lff. 

Of^ gíffi/ <ib ítpfuc fAuut 

^cin'i oö ftuucinaft fa1u L 
l •^öaö jíobac ^rpgöa * qttaf 
<Sf}t mcrfja fíi* 6 %f 

Snglaivna ijfii'taPa. 
Vend. híngad, auga. 
V egfari. 
Skodadu. allsherjar* 
Skapadægur/ 
Enginn. er, fvp. frækinn* 
Ad. falli, verjift, 
pegar. fjörbrjótur. 
Fkjni. lyptir,' 

^JLittu, f.efsi. fannindi* 
Lejd, I^ér, víía. 
'Svo. fairdu. víslcga, 
Ferdum. hagad* 
Laung. er. ej. lejdin. 
Lidur. hún. ódum. 
Sí-vidbúinn. fértu. 
Stnn, mun. &. f ig. kall^d. 

G ^ ^ >